OFICINA LOCAL D'HABITATGE DE VIC

OFICINA LOCAL D'HABITATGE DE VIC

OBERTA LA CONVOCATÒRIA DE SUBVENCIONS PER AJUTS A LA REHABILITACIÓ D'EDIFICIS D'ÚS RESIDENCIAL 2016

S’estableixen els següents terminis per a la presentació:
  • Per a les sol·licituds de subvencions  subjectes a concurrència publica competitiva per a les actuacions descrites a la base 10.1, el termini de presentació s’ inicia l’endemà del a publicació d’aquesta convocatòria al  Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i finalitza el 30 de juny de 2016.
  • Per a les sol·licituds de subvencions  subjectes a concurrència publica no competitiva per a les actuacions descrites a la base 10.2, el termini de presentació s’ inicia l’endemà de la publicació d’aquesta convocatòria al  Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i finalitza el 30 de setembre de 2016.
Per a més informació i documentació a presentar: 
Adreçar-se a l'Oficina Local d' Habitatge/Impulsvic

SUBVENCIONS PER AL PAGAMENT DEL LLOGUER 2016 I PRESTACIÓ PER AL PAGAMENT DEL LLOGUER PER A COL·LECTIUS ESPECÍFICS 2016.

Resolució GAH/939/2016, de 5 d’abril, per la qual s’aproven les bases reguladores per a la concessió, en règim de concurrència competitiva, de les subvencions per al pagament del lloguer i es fa pública la convocatòria per a l’any 2016.
El termini per presentar les sol·licituds és del 15/04/2016 al 15/06/2016 ambdós inclosos.
Subvencions per al pagament del lloguer (MIFO)


Resolució GAH/940/2016, de 5 d’abril, per la qual es fa pública la convocatòria per a la concessió de prestacions per al pagament del lloguer per a l’any 2016 per a col·lectius específics .
Contractes borses/entitats sense ànim de lucre fins el 31/10/2016.
Ajuts al pagament del lloguer (col·lectius específics)

ADJUDICACIÓ OBRES DE MANTENIMENT PISOS HPO

De conformitat amb les IIC passem a publicar el següent acord d’adjudicació. www.vic.cat/impulsvic/ACORDCONSELLSDELEGATS.pdf

RESOLUCIÓ TES 667/2015, de 2 d'Abril

RESOLUCIÓ TES 667/2015, de 2 d'Abril, per la qual es fa pública la convocatòria per a la concessió de prestacions per al pagament del lloguer per a l'anys 2015 PER A COL·LECTIUS ESPECÍFICS www.vic.cat/impulsvic/RESOLUCIOCOLECTIUSESPECIFICS2015.pdf

SUBVENCIONS PER A LA REHABILITACIÓ D'EDIFICIS D'ÚS RESIDENCIAL 2015

Adjuntem la RESOLUCIÓ TES/559/2015, de 12 de març, per la qual es convoquen subvencions per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial per a l'any 2015, i se n'aproven les bases reguladores. Per a més informació a la pàgina de la Generalitat de Catalunya o bé en les nostres oficines de la Plaça Santa Eulàlia 1, baixos. www.vic.cat/impulsvic/TES5592015.pdf http://tramits.gencat.cat/ca/integraciodepartamentaltramit/tramits/PerTemes/detall/Ajuts-per-a-la-rehabilitacio-dedificis-dus-residencial?category=74c016ba-a82c-11e3-a972-000c29052e2c FORMULARIS I DOCUMENTACIÓ RELACIONADA: http://territori.gencat.cat/ca/integraciodepartamentaltramit/tramits/PerTemes/Ajuts-per-a-la-rehabilitacio-dedificis-dus-residencial?category=74c016ba-a82c-11e3-a972-000c29052e2c