OFICINA LOCAL D'HABITATGE DE VIC

OFICINA LOCAL D'HABITATGE DE VIC

AJUTS AL LLOGUER

Són ajuts a fons perdut per fer front al pagament del lloguer de les unitats de convivència que tinguin ingressos baixos o moderats, a qui el cost de l'habitatge pot situar en risc d'exclusió social residencial, amb especial atenció a les famílies monoparentals i dones en situació de violència de gènere .Aquestes prestacions s'atorguen amb caràcter permanent i es mantenen sempre que les persones beneficiàries continuïn reunint els requisits.
Per a més informació:
http://mediambient.gencat.cat/cat/ciutadans/habitatge/Prestacions_perm_lloguer.jsp

AJUT IMPLÍCIT
Els arrendataris del parc públic d'ADIGSA amb dificultats econòmiques, podran sol·licitar aquest ajut al pagament dels rebuts de renda. L'import màxim del mateix és de 240€ i l'import mínim de 20€.

Per a més informació i tràmit del mateix, podran adreçar-se a la nostra oficina.