OFICINA LOCAL D'HABITATGE DE VIC

OFICINA LOCAL D'HABITATGE DE VIC

TRAMITACIÓ DE CÈDULES D'HABITABILITAT

La cèdula d'habitabilitat és el document específic en virtut del qual s'acredita que un habitatge compleix les condicions de qualitat establertes per la Llei 18/2007,de 28 de desembre, del dret a l'habitatge i del decret d'habitabilitat que li pertoqui, i per tant és apte per ser destinat a residència humana i permanent.

A partir d'aquest mes de maig, ja es podes tramitar les cèdules d'Habitabilitat des de l'Oficina Local d´Habitatge de Vic.