OFICINA LOCAL D'HABITATGE DE VIC

OFICINA LOCAL D'HABITATGE DE VIC

GESTIÓ D'OBRES IMPULSVIC SLU

Des d'IMPULSVIC SLU, es gestionen:
-LES OBRES D'URBANITZACIÓ DEL SECTOR JOSEP MARIA SERT.
(Per a qualsevol informació sobre la urbanització i/o interès en algunes de les parcel·les, podeu contactar amb l'Oficina.)
- LES OBRES DE REFORMA DE LA PLANTA BAIXA DE L'ANTIGA ESCOLA MONTSENY PER A CENTRE CÍVIC DEL BARRI DEL REMEI.
- LES OBRES DE REMODELACIÓ DE LA PLAÇA PASCUAL BLANCA.

HABITATGES AMB PROTECCIÓ OFICIAL EN RÈGIM DE LLOGUER

Des de l'Oficina Local d'Habitatge i Impulsvic, s´adjudica, es gestiona i es porta a terme el manteniment dels Habitatges amb Protecció Oficial de tot el municipi de Vic.

Són promocions formades per habitatges de 1, 2 i 3 habitacions:
- PROMOCIÓ VIC-32 c/ de la Indústria
- PROMOCIÓ VIC II-48 c/ de la Laura
- PROMOCIÓ VIC-24 c/ del Bisbe Font Andreu
- PROMOCIÓ SANTA EULÀLIA-12 Plaça de Santa Eulàlia
- PROMOCIÓ SANT LLÀTZER-54 c/ de Francesca de Bonnemaison i Farriol
- PROMOCIÓ SECTOR EL NADAL c/ de l'Esbart de Vic i c/ del Nadal

-PROMOCIÓ DE PISOS DOTACIONALS PER A GENT GRAN, SECTOR EL NADAL II c/ de l'Ermita de Sant Sixt

RENDA BÀSICA D'EMANCIPACIÓ

Es tracta d'una prestació adreçada als joves d'entre 22 i 30 anys, i la poden rebre:
A.- Els emancipats, amb contracte de lloguer vigent, que en la data de presentació de la sol·licitud de l'ajut, fa més de tres mesos que l'han signat
B.- Els que s'han d'emancipar, i que en la data de presentació de la sol·licitud de l'ajut, fa menys de tres mesos que l'han signat.
C. Els que s'han d'emancipar i encara no han formalitzat el contracte de lloguer.

Per a més informació:
http://mediambient.gencat.cat/cat/ciutadans/habitatge/Renda_basica_emancipacio.jsp

XARXA DE MEDIACIÓ PER AL LLOGUER SOCIAL

El programa de mediació s'articula mitjançant les borses de mediació per al lloguer social i les borses joves d'habitatge convingudes amb la Secretaria d'Habitatge. El conjunt de borses de mediació per al lloguer social constitueixen la Xarxa de Mediació que dóna cobertura als diversos àmbits territorials de Catalunya

Les borses actuen com a mediadores entre les persones propietàries dels habitatges i les llogateres, els donen confiança i garanteixen el cobrament i bon ús dels habitatges, negocien rendes de lloguer per sota de mercat i cerquen l'habitatge més adequat per a cada unitat de convivència sol·licitant.

Per a més informació:

http://mediambient.gencat.net/cat/ciutadans/habitatge/Xarxa_mediacio_2004-2007.jsp

TRAMITACIÓ DE CÈDULES D'HABITABILITAT

La cèdula d'habitabilitat és el document específic en virtut del qual s'acredita que un habitatge compleix les condicions de qualitat establertes per la Llei 18/2007,de 28 de desembre, del dret a l'habitatge i del decret d'habitabilitat que li pertoqui, i per tant és apte per ser destinat a residència humana i permanent.

A partir d'aquest mes de maig, ja es podes tramitar les cèdules d'Habitabilitat des de l'Oficina Local d´Habitatge de Vic.

AJUTS A LA REHABILITACIÓ

Principals programes de rehabilitació que estableix el Pla per al Dret a l'Habitatge del 2009-2012 :
- AJUTS A LA REHABILITACIÓ D'EDIFICIS convocatòria 2010
- AJUTS A LA REHABILITACIÓ D'HABITATGES convocatòria 2010
- REHABILITACIÓ DE CONJUNTS D'ESPECIAL INTERÈS I D'ÀREES DE REHABILITACIÓ

Per a més informació:

http://mediambient.gencat.net/cat/ciutadans/habitatge/ajuts_rehabilitacio_2004-2007.jsp?ComponentID=50051&SourcePageID=153988#1

AJUTS AL LLOGUER

Són ajuts a fons perdut per fer front al pagament del lloguer de les unitats de convivència que tinguin ingressos baixos o moderats, a qui el cost de l'habitatge pot situar en risc d'exclusió social residencial, amb especial atenció a les famílies monoparentals i dones en situació de violència de gènere .Aquestes prestacions s'atorguen amb caràcter permanent i es mantenen sempre que les persones beneficiàries continuïn reunint els requisits.
Per a més informació:
http://mediambient.gencat.cat/cat/ciutadans/habitatge/Prestacions_perm_lloguer.jsp

AJUT IMPLÍCIT
Els arrendataris del parc públic d'ADIGSA amb dificultats econòmiques, podran sol·licitar aquest ajut al pagament dels rebuts de renda. L'import màxim del mateix és de 240€ i l'import mínim de 20€.

Per a més informació i tràmit del mateix, podran adreçar-se a la nostra oficina.