OFICINA LOCAL D'HABITATGE DE VIC

OFICINA LOCAL D'HABITATGE DE VIC

RESOLUCIÓ D'APROVACIÓ DE LA LLISTA D'ADJUDICATARIS DE LA PROMOCIÓ NADAL II, AMB PROTECCIÓ OFICIAL EN RÈGIM DE LLOGUER AL MUNICIPI DE VIC.

Per problemes informàtics, la resolució d'aprovació i la llista d'adjudicataris estarà penjada a l'Oficina Local d'Habitatge de Vic.