OFICINA LOCAL D'HABITATGE DE VIC

OFICINA LOCAL D'HABITATGE DE VIC

RESOLUCIÓ TES/816/2019. BASES REGULADORES DE LES SUBVENCIONS PER EL PAGAMENT DEL LLOGUER 2019

Ha sortit publicada la Resolució TES/816/2019, de 29 de març,per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió, en règim de competència competitiva, de les subvencions per el pagament del lloguer 2019.

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/7846/1736285.pdf

En breu es publicarà la convocatòria